Ở lại lâu hơn và tiết kiệm! Ở 2 đêm và tiết kiệm 10% tiền cho kỳ nghỉ của bạn!

Giá dựa trên mức sẵn có và giảm giá có thể không được kết hợp với bất kỳ đề nghị hoặc giảm giá nào khác. Việc đặt phòng phải được thực hiện trước ít nhất 7 ngày. Không thể kết hợp với bất kỳ đề nghị hoặc giảm giá nào khác.