• 38753109.jpg

Quyền lợi của Choice Privileges được yêu cầu. Đây là khoản mua hàng trước phải được thực hiện trước ít nhất 7 ngày, tỷ lệ trả trước đủ điều kiện cho các điểm ưu tiên của Choice Privileges hoặc Phần thưởng Hàng không. Không hoàn lại tiền nếu hủy hoặc thay đổi. Thẻ tín dụng của bạn sẽ bị tính phí cho tổng số tiền trong vòng 24-48 giờ kể từ khi đặt phòng. Không thể kết hợp với bất kỳ đề nghị hoặc giảm giá nào khác.